Spill

Nordmenn er klare for sommerferie

a8

Sparebankstiftelsen DNB har lagt frem sitt ?rsregnskap for 2013. Stiftelsen oppn?dde et ?rsresultat for 2013 p? hele 1.675 millioner kroner, i hovedsak som f?lge av verdiutviklingen p? DNB-aksjen gjennom ?ret.

– Sparebankstiftelsen DNBs investeringer har steget i verdi gjennom 2013, og dette gir grunnlag for ? ?ke gavetildelingene fremover. Stiftelsen har som uttalt m?l over tid ? benytte 3 % av de bokf?rte verdiene til allmennyttige form?l hvert ?r. Tildelingene s? langt har oppfylt dette m?let, sier administrerende direkt?r André St?ylen.
Sparebankstiftelsen DNB er nest st?rste eier i DNB, og eide ved utgangen av ?ret 9,88 prosent av aksjene. Stiftelsen eier 160,9 millioner aksjer i DNB, hvorav 130 millioner aksjer utgj?r stiftelsens grunnkapital. Gjennom 2013 steg verdien av DNB-aksjen med nesten 40 kroner aksjen, tilsvarende 54 prosent. Markedsverdien p? stiftelsens samlede plasseringer i fond, aksjer og egenkapitalbevis ?kte i 2013 fra 14,3 til 21 milliarder kroner.
I 2013 mottok Sparebankstiftelsen DNB et samlet utbytte p? 363 millioner kroner. Av dette var utbyttet fra DNB-aksjene p? 342 millioner kroner (2,10 kr per aksje).
– Det er f?rst og fremst utbyttet som gir grunnlag for gavetildelinger fra stiftelsen ? ikke endringer i aksjeverdien. Dette fordi stiftelsen ogs? har som form?l ? v?re en langsiktig eier i DNB, sier St?ylen.
Bidrag til lokale og nasjonale prosjekter
I 2013 bidro Sparebankstiftelsen DNB med omkring 200 millioner kroner til allmenn nytte. Stiftelsen gir bidrag i form av gaver til lokale og nasjonale prosjekter i tillegg til andre tildelinger og initiativer. Siden starten i 2002 har stiftelsen bidratt med mer enn to milliarder kroner til allmennyttige form?l.
Gavetildelingen skjer i all hovedsak basert p? s?knader. I 2013 behandlet styret n?rmere 2.400 gaves?knader og tildelte 131,5 millioner kroner til 405 lokale og nasjonale prosjekter innenfor f?lgende gaveform?l:
Kunst og kultur
Kulturminner og historie
Friluftsliv og naturkunnskap
N?rmilj?, idrett og lek
Gaver til lokale prosjekter gis innenfor stiftelsens opprinnelses­omr?de som omfatter fylkene ?stfold, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune i Hedmark. Nasjonale gaver kan gis over hele landet, og tildeles prosjekter som har nasjonal verdi, og som ellers kan bidra til realisering av Sparebankstiftelsens visjon og m?l.
– Vi forvalter sparebanktradisjonen, og en viktig del av denne tradisjonen er ? st?tte b?de de store nasjonale l?ftene og de mange hundre sm? prosjektene i n?rmilj?et. M?let er at stiftelsen skal bidra til ? utvikle et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste individer, sier André St?ylen.
Andre tiltak
Utover gavene bidrar Sparebankstiftelsen til allmennyttige form?l p? flere andre omr?der.
Stiftelsen bidrar til ? utfylle norske museers samlinger med b?de norsk og internasjonal kunst. Kunstverkene eies av Sparebankstiftelsen DNB, men l?nes ut til norske museer med langsiktige avtaler. I 2013 kj?pte stiftelsen verk av norske og utenlandske kunstnere for 32,2 millioner kroner. I tillegg ble det brukt 11 millioner kroner til prosjekter knyttet til Edvard Munch-jubileet
Et av de store prosjektene fremover er utviklingen av ?vre Slottsgate 3 til en m?teplass for kulturprodusenter og samfunnsinnovat?rer. 12.000 kvadratmeter skal bli til en felles arena for kultur og samfunnsinnovasjon, med en kombinasjon av arbeidsplasser, scenearrangementer, produksjons­lokaler og rom for formidling av forskjellige kunstneriske uttrykk. Frem til ferdigstilling p? ny?ret i 2016 forventes det at stiftelsen vil bruke 300 millioner kroner p? ombygging og ?vrige kostnader.
?rsrapporten 2013
http://sparebankstiftelsen.no/content/download/11629/111191/version/1/file/Aarsrapport+2013.pdf

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir gaver til allmenn nytte.
Stiftelsen ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 2 milliarder kroner til allmennyttige form?l.
Sparebankstiftelsen DNB er st?rste private eier av DNB. Det er utbyttet fra disse aksjene som forvaltes og gis som bidrag til allmennyttige form?l.
Stiftelsen bidrar til prosjekter og initiativer som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. M?let er over tid ? bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste individer. Visjonen er: Vi skal utl?se gode krefter.
Stiftelsens to form?l er: ? ivareta sparebanktradisjonen med ? gi gaver til allmenn nytte, og ? v?re langsiktig eier i DNB.
sparebankstiftelsen.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy